کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی

برای حرف دیگران قائل نیست.