فکر کردن به گذشته مانند دویدن به

دنباله باد است .