کسی را که امیدوار است هیچگاه ناامیدنکن

شاید امید تنها دارائی او باشد