همیشه یادمان باشدکه زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به

خداست و قدم هایمان بایدطوری باشد که حتی دانه کشی زیر

پایمان له نشود ...