اگر در کاری موفق شوی دوستان دروغین و دشمنان واقعی به دست خواهی آورد...پس

حواست رو کاملا جمع کارت کن