جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست...پس

مواظب اعمال و رفتارت تو زندگی باش.