آدمی ساخته افکار خویش است فردا همانی

خواهد شد که امروز به آن می اندیشد.