شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می تواند

 

از زندگی بگیرد.