نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند

 

من از سکوت موریانه های می ترسم.