از زندگی خود لذت ببرید بدون آنکه ان را با زندگی

دیگران مقایسه کنید .