لازمه موفقیت در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی و بدون

وقفه بر روی یک مسئله است بی انکه احساس خستگی کنید .