در آسانی ها خدا را بخوان تا در سختی ها

صدایت برایش نا شنا نباشد .