برای اندیشیدن وقت بگذارید اما هنگامی که زمان عمل رسید

اندیشیدن را متوقف سازید وحرکت کنید .