خوشبختی همان لحظه ای است که احساس می کنی خدا

 

کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله می گیری .