گاه سکوت معجزه می کند و تو می آموزی

همیشه بودن در فریاد نیست