یک انسان خردمند و باهوش فرصتها و شانسها را

می سازد نه ان که در انتظار انها بنشیند.