برای ایجاد تغییر در محیط و اطراف خودمان اولین

قدم تغییر در خود و نگرشمان است.