هر گاه تسلیم نشوید معجز ه ها هر روز رخ

می دهند

شاید فردا روز شما باشد