کلمات قدرت آزردن شما را ندارند مگر

آن که گوینده کلمات برایتان بسیار

عزیز باشد