وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی نگو

خدا با من قهر است . او به تمام کاینات فرمان

سکوت داده تا حرف تو را بشنود پس حرف دلت را

بگو