وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر

کار بیهوده ای است