تو آسمان همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری 

وجود نداره، پس هر وقت آسمون دلت ابری شد با ابرها

 نجنگ، فقط اوج بگیر...