گاهی برخی از برکات خداوند با شکستن تمامی

شیشه ها وارد می گردند .