محبوب ترین کارها نزد خدا با دوام ترین آنهاست،

 گرچه اندک باشد.