موفقیت بدست اوردن چیزی است

 که دوست داری و خوشبختی

 دوست داشتن چیزی است که به

 دست آورده ای