بیشتر انسانها، زمانی نا امید

 میشوند که چیزی به موفقیت آنها

 باقی نمانده ...