ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که

 مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.