پشت ویترین مغازه ها

جنس هایی هست که خیلی گرونن

 


یه چیزایی هم میشه پیدا کرد که ارزونه

 


اما گاهی یه گوشه ای، یه چیزی میذارن، که شاید کهنه باشه ،

شایدم معمولی

اما روش نوشته " فروشی نیست "


آدم باید ازون جنس باشه