یادت باشه دنیا گِرده، هروقت احساس کردی به

 

آخر رسیدی شاید در نقطه ی شروع باشی