باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی

 هستی بدان که روشنی

(شکسپیر)