مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید

باشید شاید شما را ببخشند، اما هرگز فراموش

نمیکنند