رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین

 قطره زیر باران می ماند