هیچوقت مغرور نشو ....برگا وقتی می ریزن که

فکر می کنن طلا شدن.