هرگاه گرفتن تصمیم مهمی را دشوار یافتید بدانید

 که علتش فقط یک چیز است و آن اینکه تصور

روشنی از ارزشهای خود ندارید