اگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست

 نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز

  دارد

روز پدر بر همه پدران دلسوز و مهربان و پدر بزرگوار خودم مبارک باد