از خودتان بپرسید که : برای رسیدن به سرنوشتی که آرزومند و شایسته آن هستیم چه ارزشهایی ضروری است و آنگاه فهرستی از این ارزشها را تهیه کنید و بعد آنها را مرتب کنید - ارزشهای نامناسب را خط بزنید - ارزشهای مطلوب را اضافه کنید - تا کیفیت زندگی شما به شکل دلخواهتان درآید