برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا

بحال نبوده اید .