برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت

 کنیم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین

 می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد