دنیای بیرون تصویری از درون توست بکوش تا

درونت همیشه بهاری باشد