به یادت بسپار که تاریک ترین لحظه شب ،نزدیکترین لحظه به

طلوع است.