رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود

رهرو ان است که اهسته و پیوسته رود