گوش کردن را یادبگیر فرصتها گاه با صدای بسیار

اهسته در می زنند