وقتی ناراحتید از اینکه به چیزی که می خواستید نرسیدید ، محکم

 باشید و خوشحال....

خداوند در فکر چیز بهتری برای شماست