زندگی ماحاصل نگرش و طرز تلقی ما از هستی است . ما آزادانه 

 بدون محدودیت، فکر و روش خود را برمی گزینیم .