*سختی ها فانی اند و سر سختان باقی .*فرصت هارا غنیمت

 شمریم نه غنیمت ها را شمارش ،بیایید طراح حل مساله باشیم

نه طراح مسائل،بیایید دیگران را یارباشیم نه بار ،بیایید رنگین کمان

بعداز باران باشیم نه خرابی های بعد از باران.