جملات زیبا گیله مرد

شادی ات را به هیچ کس و هیچ چیز وابسته

نکن، تا همیشه از آن برخوردار باشی