هر چه می توانید از اشتباهات دیگران چیزهای جدید بیاموزید. چون

 شما وقت کافی برای همه این تجربیات نخواهید داشت