زندگی خیلی کوتاه است که صبح با تأسف ها از خواب برخیزید، از این رو

"افرادی را که با شما خوب رفتار می کنند دوست داشته باشید." و "برای آنهایی که رفتار مناسبی ندارند دعا کنید."

 

زندگی 10% چیزی است که شما می سازید و 90% نحوه برداشت شماست