درزندگی ناگزیر از انتخابهایی هستیم که آسان نیستند ازآن هراسانیم که هر تصمیم ما،

کسی را که دوست میداریم آزرده کند درچنین لحظاتی است که باید درون را بنگریم و به

ندای دل گوش بسپاریم اگر تنها نگران خواسته های دیگران باشیم واحساسات خود را

نادیده بگیریم به شادی حقیقی دست نخواهیم یافت