آرام باش، توکل کن، تفکر کن،

سپس آستینها را بالا بزن، آنگاه دستان خداوند را می بینی که

زودتر از تو دست به کار شده است.